เก็บผลผลิต พืชผักปลอดสารพิษจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลกาวะ เพื่อแบ่งปัน แจกจ่ายประชาชนบริเวณใกล้เคียงศูนย์เรียนรู้ฯ

วันที่ 28 กันยายน 25

Read more

อบรม ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ครู/บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระบบออนไลน์)

วันที่ 24 กันยายน 25

Read more

เข้าร่วมประชุมการตรวจ ติดตามเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์ของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

วันที่ 21 กันยายน พ.

Read more

“พิธีปิดและการประกาศผลกิจกรรมการประกวดการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้ “

วันที่ 16 เดือนกันยา

Read more