นางสาวรุสนีดา ยูนุ๊ ครู กศน.ตำบลกาวะให้การต้อนรับ นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส และคณะด้วยความยินดียิ่ง ในการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม Big cleaning day

วันที่ 8 เมษายน 2564

Read more

นักศึกษา ทั้ง 3 ระดับของกศน.ตำบลกาวะ เข้าสอบปลายภาคเรียน 2/2563 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโคกตา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 4 เมษายน 2564

Read more

สอบปลายภาคเรียน 2/2563 ทั้ง 3 ระดับ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโคกตา อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 3 เมษายน 2564

Read more

นางสาววาทีณี  ศรีจรัสตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย เป็นกรรมการกลางในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-net)

วันที่ 7 มีนาคม 2564

Read more