โครงสร้างบุคคลากร

นางหทัยกาญจน์  วัฒนสิทธิ์

                                                                      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี

                                         

    นางสาววาทีณี  ศรีจรัส                                                 นายสมบูรณ์  มามะ

                                                ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย                                                        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวโนร์มีร์รา  ดะแซ

                                                                              ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

นางสาวรุสนีดา  ยูนุ๊

                                                                                      ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล