องค์กรนักศึกษา

รายชื่อองค์กรนักศึกษาตำบลกาวะ

1.นางสาวซูไวบะห์  มะเย็ง  (ประธาน)

                                                                 2.นางรอฮายา  เจ๊ะอาแว  (รองประธาน)

                                                                     3.นายซอลีฮัน  ตาเฮ (กรรมการ)

4.นายฟากรี  กายอหม๊ะ  (กรรมการ)

5.นางสาวนูรีดา  อาดอละ    (กรรมการ)

6.นายไอดี  สะแลแง  (กรรมการ)

7.นายซาแฮรี  สะมะแอ   (กรรมการ)                                                                                                                                           8. นายอดัม  สะนิ  (กรรมการ)

                                                            9.นายวันมูฮัมหมัดบัซลัน  บือซา       (กรรมการ)                                                                

10.นางสาวนางสาวรุสนีการ์  มะแอ  (กรรมการ)

11.นายมูฮำหมัดรอซาลี  อาแว (กรรมการ)

                                                      12.นางสาวปาร์มีละ  ตะยูมา (กรรมการและเลขานุการ)