ปราชญ์ หมู่ที่ 5 บ้านบาโงฮูมอ

ด้าน เกษตรกรรม

      นายอับดุลเลาะ  มะดือเระ  เบอร์โทร 091-5244993