ปราชญ์ หมู่ที่ 4 บ้านสายะ

ด้าน เกษตรกรรม (ปุ๋ยชีวภาพ)

นายการียา  เจ๊ะแต  เบอร์โทร 063-7144701

พิกัดที่ตั้ง  5.998298 , 101.903617

############################################################################################################

ด้าน หัตถกรรม (ทำมีด)

 นายมีซี  ตีโม  เบอร์โทร  063-0586640

พิกัดที่ตั้ง  5.997356 , 101.903239