ปราชญ์ หมูที่ 3 บ้านจาแบปะ

ด้าน เกษตรกรรม

นายพงศ์วิสุทธิ์  ญาตมณี  เบอร์โทร081-4788128

พิกัดที่ตั้ง  6.026120 , 101.870731