ปราชญ์ชาวบ้าน

แหล่งเรียนรู้ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

ชื่อภูมิปัญญา ความสามารถและประสบการณ์ ที่อยู่
นางเจ๊อานีสะ     เจ๊ะกา หมอนวด ๑๐/๓ ม.๑ บ. ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี
นางสาวนาอิมะฮ์  สือแม ตัดเย็บเสื้อผ้า ๙ ม.๒ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี
นางสาวสีตีอาอีเซา   จาราแว หมอนวด ๔๘/๕ ม. ๒ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี
นายการียา   เจ๊ะแต ปุ๋ยชีวภาพ ๗๓/๒ ม.๔ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี
นายซอมัต   ยามา ช่างเฟอร์นิเจอร์ปูน ๙๓/๓ ม.๖ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี
นายพงศ์วิสุทธิ์  ญาตมณี เกษตรกรรมและปุ๋ยชีวภาพ ๖ ม.๓ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี
นายมะรอนิง  ยา หมอนวด ๗ ม.๑ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี
นายมีซี  ตีโม ตีมีด ๑๗๒ ม.๔ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี
นายอับดุลฮาลิม     แมทาลง ช่างเชื่อมประตูเหล็ก ๑/๒ ม.๑ ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี