คณะกรรมการ กศน.ตำบล

ข้อมูลคณะกรรมกรรม กศน.ตำบลกาวะ

๑. นายมะลูเด็ง   เจ๊ะกา ประธานกรรมการ กศน.ตำบล
๒. นางสาวฮัยยาตี  ตวนบอสู กรรมการ กศน.ตำบล
๓. นายมูฮำหมัดปิกรี  อามิ กรรมการ กศน.ตำบล
๔. นางสาวนูรีลา   เเมทาลง กรรมการ กศน.ตำบล
๕. นายต่วนพาเอ๊ะ  นิอาแซ กรรมการ กศน.ตำบล
๖. นางสาวฟาติน  หะยีปูเต๊ะ กรรมการ กศน.ตำบล
๗. นายอภิชาติ  บินมามะ กรรมการ กศน.ตำบล
๘. นางสาวสีตีสาเราะ    เจ๊ะหะ กรรมการ กศน.ตำบล
๙. นายดันยา  มะนาอิง กรรมการ กศน.ตำบล
๑.. นางสาวอุไรฟะห์   หะมะ กรรมการ กศน.ตำบล
๑๑. นายสุภียัน  จาราแว กรรมการ กศน.ตำบล
๑๒. นางสาวซูไบดะห์  อูเซ็ง กรรมการ กศน.ตำบล
๑๓. นายอับรอเฮม  เจ๊ะกา กรรมการ กศน.ตำบล
๑๔. นายสมบูรณ์  มามะ กรรมการและเลขานุการสถานศึกษา
๑๕. นางสาววาทีณี  ศรีจรัส กรรมการและเลขานุการสถานศึกษา
๑๖. นางสาวรุสนีดา   ยูนุ๊ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการสถานศึกษา