#ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ซักซ้อมการนำเสนอ เพื่อรับการศึกษาดูงาน การดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE

#ร่วมประชุมเตรียมควา

Read more

#ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ นักศึกษากลุ่ม ศรช.จือแรตูลี ตำบลสุไหงโก-ลก

วันที่ 9-10 กันยายน

Read more

#ผู้บริหารนิเทศการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ Google meet นักศึกษา ศรช.จือแรตูลี ตำบลสุไหงโก-ล

วันที่ 9 กันยายน 256

Read more