แหล่งเรียนรู้

1.แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในตำบล ศูนย์การเรียนชุมชนจือแรตูลีเปิดทำการสอนในระดับม.ต้นและระดับม.ปลาย โดยมีนางสาวโรสรินนา ลีฆะ เป็นครูผู้สอน เปิดทำการ วันอังคารถึงวันศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐น.

2.ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

3.ป่าพรุโต๊ะแดง