เข้าพบโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ รายละเอียดการจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยสำหรับนักศึกษาปอเนาะ

Read more