กศน.ตำบลเกาะสะท้อน และกศน.ตำบลโฆษิตร่วมจัด โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

Read more

คณะครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อนพร้อมด้วยนักศึกษา กศน.ตำบลเกาะสะท้อน เข้าร่วมโครงการกิจกรรม ค่ายลูกเสือวิสามัญ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความสันติสุขในชายแดนภาคใต้

Read more