ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและแบบรายงานโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฉบับที่ 4 3-02-64

Read more

คณะครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อนนิเทศกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน อาชีพระยะสั้น หลักสูตรการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน ๖๐ ชม.

Read more

คณะครู กศน.ตำบลเกาะสะท้อน เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์ภาษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมฝึกภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

Read more