จัดทำขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มและเปิดการสอนการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ หลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพและหลักสูตรการพัฒนาอาชีพระยะสั้น(กลุ่มสนใจ )

Read more

ครูอาสาฯปอเนาะ ตำบลเกาะสะท้อนเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยหัวหน้างาน จชต. เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับยุควิถีใหม่

Read more