ครงการประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 1)

วันที่ 14 กรกฎาคม 25

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม wordpress สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖

Read more