ข้อมูลองค์กร

 

ประวัติสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะอิรซาดิลอาบารียาติลอูลูม  ก่อตั้งขึ้น ณ บ้านชุมบก บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๙ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  ๓ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับการจดทะเบียนในวันที่  ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ผู้ที่ได้รับทะเบียนสถาบันปอเนาะ คือ นายสือรีสะตี  เราะแลบา  ( โต๊ะครู )  เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอัลกุร-อาน    และกีตาบ

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ นักเรียนในสถานศึกษาปอเนาะได้รับการจัดการเรียนการสอน โดยได้ลงทะเบียนเรียนกับ กศน.  เป็นครั้งแรกโดยประมาณ ๑๕ คน  ซึ่งในครั้งนั้น ศูนย์ กศน.อำเภอตากใบ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง ( ทักษะชีวิต และอาชีพระยะสั้น) การศึกษาตามอัธยาศัย      ( มุมเรียนรู้ กศน. )  และกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณีศาสนา

นอกจากนี้ สถานศึกษาปอเนาะ ได้มีการพัฒนาทั้งด้าน มัดราซ๊ะ ( สถานที่เรียน และสถานที่ละหมาด )หอพักนักเรียน มัสยิดประจำปอเนาะอิรซาดิลอาบารียาติลอูลูม ปัจจุบันสถานศึกษาปอเนาะยังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาดีกา ประจำหมู่บ้าน

สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่บ้านเลขที่  ๔๕  บ้านชุมบก หมู่ที่  ๙ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๑๐

บุคลากร

  • โต๊ะครู      จำนวน  ๑  คน
  • ผู้ช่วยโต๊ะครู จำนวน  ๑  คน
  • ครูอาสาฯ ปอเนาะ จำนวน  ๑  คน
  • นักเรียน จำนวน  ๖๐  คน

 

สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ

  • บ้านพักโต๊ะครู ( บาบอ ) จำนวน  ๑  หลัง
  • มัดราซ๊ะ ( สถานที่เรียน  และสถานที่ละหมาด )
  • มัสยิด จำนวน  ๑  หลัง
  • อาคารเรียนตาดีกา                        จำนวน  ๑  หลัง

 

เลขบัตรประชาชน                   ๓ ๙๖๐๒ ๐๐๓๗๗ ๙๐ ๒

ชื่อเจ้าของปอเนาะ ( โต๊ะครู )      นายสือรีสะตี  เราะแลบา

ที่อยู่ปัจจุบัน                                 ๔๕  บ้านชุมบก  หมู่ที่  ๙ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

๙๖๑๑๐

ปัจจุบันทำงาน                            –     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ

  • ครูสอนตาดีกา ประจำปอเนาะอิรซาดิลอาบารียาติลอูลูม

 

ชื่อเจ้าของปอเนาะ ( ผู้ช่วยโต๊ะครู )          นางสาวโรสดีนา  เราะแลบา

เลขบัตรประชาชน                            ๑ ๙๖๐๒ ๐๐๐๙๘ ๑๒ ๘

ที่อยู่ปัจจุบัน                                   ๔๕  บ้านชุมบก  หมู่ที่  ๙ ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส ๙๖๑๑๐

ปัจจุบันทำงาน                                ครูสอนตาดีกา ประจำปอเนาะอิรซาดิลอาบารียาติลอูลูม