โครงสร้างและแหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้สะพานไม้เจาะบากง ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก