ประชุมประจำเดือนเพื่อชี้แจงข้อราชการและการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆในไตรมาส 3

เมื่อวันที่ 7 มิถุนา

Read more

อบรม”หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่น 3

วันที่ 4 มิถุนายน 25

Read more