กศน.ร่วมต้อนรับ นายณัฐพล นวลมาก ผู้ตรวจราชการ ได้มาเยี่ยมเยือนและให้กำลังใจในการทำงานในสถานการณ์โควิด 19

วันที่ 15 กันยายน 25

Read more

นิเทศและเยี่ยมเยียน กศน.ตำบลกาเยาะมาตีและให้คำแนะนำและปรับปรุงบริเวณมุมเรียนรู้ต่างๆภายในอาคาร กศน.ตำบล

วันที่ 17 กันยายน 25

Read more

โครงการพัฒนาสังคมและชุมชนการปลูกผักระยะสั้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid19) ผ่านระบบ Google Meet

วันที่ 15 กันยายน 25

Read more

โครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

โครงการนิเทศการจัดกิ

Read more