ประชุมวางแผนพร้อมกับหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อวางแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 6 สิงหาคม 256

Read more

มอบหมายให้คณะครูตำบลกาเยาะมาตี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย e book

วันที่ 5 สิงหาคม 256

Read more