การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนการปลูกผักระยะสั้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

  วันที่ 17มิถุ

Read more

เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบ กศน.อำเภอบาเจาะ เพื่อให้นักศึกษา กศน.

  วันที่ 16 มิถ

Read more

การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพ ของประชาชนในภาวะที่มีการระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า๒๐๑๙

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read more