โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคคลากรตำบลกาเยาะมาตี

ว่าที่ร้อยโทประวิตร  จินตประสาท

ผอ.กศน.อำเภอบาเจาุะ

นางสาวอาวิลซัน สาอิ ครูผู้ช่วย

  นางมาซียะ  สามะแอ

ครูอาสาสมัครฯ

นางสาวรอซีด๊ะ  ลอตง

ครูกศน.ตำบล