โครงการพระราชดำริ

 

พระราชดำริ

เนื่องด้วยวันที่ 27  สิงหาคม  2520  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนิน   ทอดพระเนตรโครงการระบายน้ำยี่งอ อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส โครงการระบายน้ำไม้แก่น กิ่งอำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี และพื้นที่ในเขตโครงการระบายน้ำบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีพระราชดำริ “ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลำน้ำต่างๆบริเวณเทือกเขาบูโด  ด้านทะเลและก่อสร้างระบบส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำ เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่นาบริเวณเชิงเทือกเขาบูโดจนจดขอบพรุบาเจาะ ตามความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงกับโครงการระบายน้ำพรุบาเจาะ ทำให้สามารถส่งน้ำ ระบายน้ำและบรรเทาอุทกภัยให้แก่พื้นที่นาตั้งแต่บริเวณเชิงเทือกเขาบูโดจนจดพรุบาเจาะได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่างเก็บน้ำห้วยหินอาบ ที่หมู่บ้านยะลูตง อำเภอบาเจาะ ทำเลที่สร้างอ่างเก็บน้ำมีความเหมาะสมมากสมควรพิจารณาวางโครงการเป็นอันดับแรกโดยเร่งด่วน เนื่องจากราษฎรได้สร้างระบบเก็บน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำไว้แล้ว แต่ปัจจุบันฝายทดน้ำของราษฎรชำรุด ควรพิจารณาปรับปรุงฝายแห่งนี้พร้อมทั้งสร้างอาคารบังคับน้ำปากคลองส่งน้ำให้ถาวรต่อไป ”

เมื่อวันที่  6  ตุลาคม  2530  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการฝายทดน้ำบ้านปาแดกือแย ตำบลปะลุกาสาเมาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาสได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน ดังต่อไปนี้ “ควรพิจารณาวางโครงการและก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำบ้านยะลูตง 2  ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ  และโครงการอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ”

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • อุปโภค-บริโภค 3 หมู่บ้าน 650 ครัวเรือน
  • การเกษตร 400 ไร่

การใช้ประโยชน์จากโครงการปัจจุบัน

อุปโภค-บริโภค 3 หมู่บ้าน 650 ครัวเรือน

การเกษตร 400 ไร่

ลักษณะโครงการ

ข้อมูลอุทกวิทยา

          พื้นที่รับน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำ                                                3    ตารางกิโลเมตร

ก่อสร้างปี  2531 งบประมาณ 9,982,000  บาท

  •  ทำนบดินกว้าง 6.00 เมตร ยาว 426.00 เมตร สูง 12.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
  •  ทางระบายน้ำล้นขนาดกว้าง 3.00 ยาว 126.25 เมตร สูง 4.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง
  •  ท่อระบายน้ำ ขนาด 1 ø 0.30 เมตร ยาว 70 เมตร จำนวน 1 แห่ง
  •  ท่อระบบส่งน้ำ ขนาด 1 ø 0.30 เมตร , 0.15 เมตร ยาว 2+860 กิโลเมตร
  •  ถังกรองน้ำและถังเก็บน้ำขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง

การบริหารจัดการน้ำ

  • ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจรูปแบบของโครงการพร้อมรับฟังความคิดเห็นด้านต่างๆ จากราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะดำเนินการ (Public Hearing) แล้วจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2535

 

โครงการอ่างยะลูตง 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บ้านยะลูตง  หมู่ที่ 2 ตำบลกาเยาะมาตี  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส

 

nara17