ประวัติกศน.ตำบล

 

 

บ้านกาเยาะมาตี เดิมเรียกกันหลายชื่อตามที่อยู่อาศัยของประชาชน เช่น ปะลุกาแตแร เพราะ บริเวณหมู่บ้านเป็นป่า และมีต้นมะม่วงหินมะพานต์ เป็นจำนวนมาก ดาแลลูโบ๊ะนั้น เนื่องจาก ในหมู่บ้านมีหนองน้ำล้อมรอบด้วยป่าทึบบาเละฮีเล เป็นอีกชื่อที่เรียกติดปากในสมัยก่อน เนื่องจากสภาพหมู่บ้าน เป็นพื้นที่ราบและเรียกว่า “กาเยาะมาตี” มาจนถึงปัจจุบัน สืบเนื่องจากประวัติ ที่มีการบันทึกคือ ประมาณปี พ.ศ.2345 สมัยหนึ่งเจ้าเมืองตะลุบัน (ปัจจุบันเป็นอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี) ได้เดินทางไปผูกพันธ์ไมตรีกับเมือง ระแงะ โดยใช้ ช้างเป็นพาหนะในการเดินทาง พอถึงกลางทางช้างของเจ้าเมืองเกิดป่วย ไม่สบายขึ้นมา เจ้าเมือง ทรงให้ผู้ติดตามขบวนหยุดพักเพื่อ รักษาอาการ แต่ก็หมดปัญญาช้างได้ตายไป เจ้าเมืองต้อง เปลี่ยนช้างเชือกใหม่เพื่อเดินทางต่อไป คำว่า “กาเยาะมาตี” เป็นภาษายาวี แปลว่าช้างตาย บ้านกาเยาะมาตี เป็นหมู่ที่ 3 ของดำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

กศน.ตำบลกาเยาะมาตี เดิมตั้งอยู่บ้านจำปากอ หมู่ที่ 1 ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส แต่เนื่องจากห่างไกลชุมชน สถานที่คับแคบไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม จึงได้ประชุมอาสาสมัคร กศน.ตำบลกาเยาะมาตี เพื่อย้าย กศน.ตำบลกาเยาะมาตี มาอยู่ที่ทำการกำนัลตำบลกาเยาะมาตี บ้านยะลูตง หมู่ที่ 2 ตำบลกาเยะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จึงถึงปัจจุบัน