มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ดำเนินการพัฒนาบริเวณ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

วันที่ 14 ตุลาคม 256

Read more

ดำเนินการจัดการสอบ N-net ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 10 ตุลาคม 256

Read more

ดำเนินการคัดกรองผู้เข้าสอบตามมาตรการ COVID-19 ในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 2 – 3 ต

Read more

ให้การต้อนรับนางพยอม คงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะ นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 2 ตุลาคม 2564

Read more

มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ลงพื้นที่ติดตั้งป้ายสนามสอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาผู้มาสอบ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

Read more

ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการสอบปลายเรียนเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

Read more

นักศึกษาได้เข้าประกวดการแข่งขันทักษะอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 21 กันยา

Read more

คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทย รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และการส่งเสริมวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริม และสืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

ประชุมมอบหมายงาน ติดตามงานการดำเนินกิจกรรม และงาน TO BE NUMBER ONE

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more