เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ และสมาชิกห้องสมุด

วันที่ 15 กันยายน 25

Read more

ประกาศผลการแข่งขันการประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “เรื่องสมุนไพรไทยต้านภัยโควิด”

ประกาศศูนย์การศึกษาน

Read more

นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง พบปะนักศึกษาแบบออนไลน์

พบกลุ่มนักศึกษาแบบออ

Read more