ดำเนินการคัดแยกหนังสือและจัดชั้นวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read more

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นางสาวนาอีหม๊ะ อาแวกาจิ ครูอาสาฯ เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE และบุคลากร กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ดำเนินการจัดเตรียมห้อง  TO BE NUMBER ONE ณ กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 พฤศจิกายน

Read more

นางสาวนาอีหม๊ะ อาแวกาจิ ครูอาสา (ครูที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE) พร้อมนักศึกษาในชมรม ร่วมกันพัฒนาห้อง TO BE NUMBER ONE

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more