นักศึกษาได้เข้าประกวดการแข่งขันทักษะอาชีพ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 21 กันยา

Read more

คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าไทย รักษาประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และการส่งเสริมวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ไทย เพื่อร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริม และสืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

ประชุมมอบหมายงาน ติดตามงานการดำเนินกิจกรรม และงาน TO BE NUMBER ONE

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและวิธีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE

  เมื่อวันที่ 1

Read more

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ และสมาชิกห้องสมุด

วันที่ 20 กันยายน 25

Read more

ดำเนินการมอบถุงยังชีพแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more

เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดการเขียนเรียงความ หัวข้อ การใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ และสมาชิกห้องสมุด

วันที่ 15 กันยายน 25

Read more

ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา (โควิด 19)

วันที่ 13 กันยายน 25

Read more