ร่วมประชุมมอบหมายงานเรื่องการนิเทศออนไลน์ ณ อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 19 สิงหาคม 25

Read more

ดำเนินการจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษา กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องสมุด กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

ระหว่างวันที่ 4-5 สิ

Read more

พัฒนา กศน.ตำบลบูกิตและดูแลความสะอาดเรียบร้อยแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน.ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

จัดการเรียนการสอน (แบบออนไลน์) วิชาทักษะในการพัฒนาอาชีพ และได้ให้ใบงานกับนักศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนักศึกษา กศน. (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ผ่านแอปพลีแคชั้นไลน์ เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้กับนักศึกษา กศน.ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและกระตุ้นให้นักศึกษา กศน.เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

ระหว่างวันที่ 6-8 สิ

Read more

ร่วมประชุมมอบหมายงานและติดตามงานการดำเนินกิจกรรม โครงการให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 16 สิงหา

Read more

จัดโครงการอบรมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง

ระหว่างวันที่ 14-16

Read more

จัดโครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ชาติไทย

ระหว่างวันที่ 9-11 ส

Read more

นางสาวนาอีหม๊ะ อาแวกาจิ ครูอาสาฯปอเนาะ พร้อมด้วยนักศึกษา ลงพื้นที่พัฒนา กศน.ตำบลบูกิต

วันที่ 11 สิงหาคม 25

Read more

นางสาวนาอีหม๊ะ อาแวกาจิ ครูอาสาฯปอเนาะได้จัดการเรียนการสอน (แบบออนไลน์) วิชาทักษะในการพัฒนาอาชีพ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

วันที่ 10 สิงหาคม 25

Read more