วันที่ 8 มีนาคม 2564ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันที่ 8 มีนาคม 2564

Read more

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ดำเนินการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรกาษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันที่ 5 มีนาคม 2564

Read more

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่สอบ n-net ของนักศึกษา กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

วันที่ 5 มีนาคม 2564

Read more

ดำเนินการจัดการเรียนรู้ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม

Read more

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้นางสาวนาอีหม๊ะ อาแวกาจิ ครูอาสาฯปอเนาะ ร่วมกับตัวแทนนักศึกษา กศน.ตำบลบูกิต ดำเนินการไลฟ์สดผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตำบลบูกิต ทางเพจ facebook กศน.อำเภอเจาะไอร้อง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอาชีพเพื่อการมีงานทำ และขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยมีนายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะตรวจเยี่ยมจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นิเทศการไลฟ์สดของนักศึกษา กศน.ตำบลบูกิต ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม

Read more

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปรับภูมิทัศน์ บริเวณ กศน.อำเภอ โดยปลูกดอกไม้หลายสีเพิ่มสีสัน เพื่อให้เกิดความสวยงาม บริเวณรอบๆ กศน.อำเภอ ณ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

  วันที่ 1 มีนาคม 25

Read more

ดำเนินการไลฟ์สดผลิตภัณฑ์ดีเด่นของตำบลบูกิต ทางเพจ facebook กศน.อำเภอเจาะไอร้อง

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม

Read more