ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาใหม่ ได้รับทราบเกี่ยวกับหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช.2551

เมื่อวันที่ 24 ธันวา

Read more

เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายประจำปีการศึกษา 1/2563

วันที่ 24 ธันวาคม 25

Read more

ลงพื้นที่สถาบันศึกษาปอเนาะดะวะห์ตุลอิสลามียะห์เพื่อส่งมอบหนังสือที่ได้รับมอบจาก นายสุรสิทธิ์ สุดสาย ผู้อำนวยการสำนักงาน.กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 16 ธันวาคม 25

Read more

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่มาติดต่อยื่นคำร้องขอจบ

Read more

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมประชุมนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ

Read more