กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ

 

  • ชื่อโครงการ : โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ  หลักสูตรช่างทาสีเบื้องต้น  จำนวน    ๔๐    ชั่วโมง

 

๒. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของ กศน.ปีงบประมาณ ๒๕63

          ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

                   ๑.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดนอื่นๆ

          สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ

ตัวบ่งชี้ ๑.4 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ

สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ

ตัวบ่งชี้ ๒.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ ๒.6 คุณภาพของคุณหลักสูตรและสื่อการสื่อสารต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ ๒.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง

๓. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะดะวะห์ตุลอิสลามียะห์ บ้านบูเก๊ะ  ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานที่พอมีความสามารถในการเป็นช่างทาสีเบื้องต้น โดยส่วนใหญ่มาจากการฝึกฝนด้วยตนเอง แต่ยังไม่มีทักษะฝีมือที่สามารถนำมาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ ประกอบกับแรงผลักดันจากสภาพสังคมละเศรษฐกิจ สุภาพบุรุษและเด็กจำนวนมากต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยอันสมควร โดยเฉพาะนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะดะวะห์ตุลอิสลามียะห์เข้าสู่การประกอบอาชีพและไม่ได้เรียนต่อ

ด้วยเหตุนี้  จึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ วิชาช่างทาสีเบื้องต้น จำนวน  ๔๐ ชั่วโมง เป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะดะวะห์ตุลอิสลามียะห์ บ้านบูเก๊ะ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง โดยหวังว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะในด้านการบริหารจัดการอาชีพของตนเองไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะและเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวได้มีทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพของตนเองและครอบครัวต่อไป

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑เพื่อให้นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น

๔.2เพื่อให้นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมีโอกาสในการสร้างอาชีพอาชีพและให้มีค่านิยมในการประกอบอาชีพที่ถูกต้องและเหมาะสม

๔.3เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะที่สำเร็จการฝึกอบรมแล้วประกอบอาชีพในสำเนาของตนเอง เพื่อที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้มีความมั่นคง

๕. เป้าหมาย

๕.๑เชิงปริมาณ

– กลุ่มช่างทาสีเบื้องต้น                        จำนวน   20     คน

รวมจำนวนทั้งหมด    20      คน

๕.๒เชิงคุณภาพ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมวิชาช่างทาสีเบื้องต้น สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่อง มีงานทำและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว รวมทั้งได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง แบบยั่งยืนและเข้มแข็ง

วิชา ช่างทาสี 1-63