โครงการ 1 ปอเนาะ 1โครงการพัฒนา

1.ชื่อโครงการ ปรับภูมิทัศน์ในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

๒. สอดคล้องนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

                     นโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟ่พื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงามมีชีวิต ที่ดึงดูดสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ

 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการศึกษาชายแดนใต้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสังคมแห่งการเรียนรู้

3.3 พัฒนาสื่อการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ การดำเนินการพัฒนาครูให้มีศักยภาพ

 

2.เหตุผลความจำเป็น

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม เป็นปอเนาะที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามเพื่ออบรมบ่มนิสัยให้ทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม  จริยธรรมสามารถอยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข   ปัจจุบันสภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์  จึงควรบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยให้มากที่สุด  ทั้งยังเอื้อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษาและทางราชการ   เพราะสภาพแวดล้อมดี มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากตลอดจน มีผลต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์   และสังคม  สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา  ซึ่งต้องใช้ชีวิตเพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆ  มากกว่าอยู่ที่บ้านซึ่งสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ  ฉะนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การปรับภูมิทัศน์ ให้มีบรรยากาศที่ดี  เหมาะสมและลดภาวะที่เป็นพิษ  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทางสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ได้ดำเนินการตามโครงการนี้

ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก จึงได้จัดโครงการดังกล่าว ให้กับสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ได้ปรับภูมิทัศน์ภายในสถาบันศึกษาปอเนาะโดยการจัด ปัจจุบันนักศึกษาไม่มีที่ตากผ้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและหลังคารั่วทำให้ไม่สะดวกในการจัดการเรียนการสอน จึงส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักศึกษา

 

3.วัตถุประสงค์

1 เพื่อจัดสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักศึกษา

2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆสำหรับนักศึกษา

3 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

4 ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพกายและจิตที่ดี

5 ส่งเสริมให้นักศึกษารักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4.เป้าหมาย

เชิงปริมาณ     

  • สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม จำนวน ๑ แห่ง  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 67 คน

 

เชิงคุณภาพ

–  สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม มีเพื่อจัดสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักศึกษา

 

 

 

 

5.วิธีดำเนินการ

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย(คน/แห่ง) พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ
๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบจำนวนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย บุคลากร/เจ้าหน้าที กศน. อ.สุไหงโก-ลก 3  คน สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม 10  มีนาคม 2563  
๒.วางแผนการดำเนินงาน/ประสาน

เครือข่าย

เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานเครือข่ายการดำเนินงาน บุคลากร/เจ้าหน้าที กศน. อ.สุไหงโก-ลก 3  คน กศน.อ.สุไหงโก-ลก 11 มีนาคม2563  
๓. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ เพื่อดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด นางซูไฮดา มามะ ๑ คน กศน.อ.สุไหงโก-ลก 12 มีนาคม2563  
๔.ดำเนินการตามโครงการ

ปรับภูมิทัศน์ในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม

 

1 เพื่อจัดสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักศึกษา

2 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสวัสดิภาพด้านต่างๆสำหรับนักศึกษา

3 เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

4 ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพกายและจิตที่ดี

5 ส่งเสริมให้นักศึกษารักการทำงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

นางซูไฮดา มามะ 1 คน สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม 20-30 มีนาคม 2563  
๕.นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อติดตามผลของโครงการ สถาบันศึกษาปอเนาะ ๑ แห่ง สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม 20-30 มีนาคม 2563  
๖.สรุปผลและรายงานผล เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานแก่ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นางซูไฮดา มามะ 2 เล่ม กศน.อ.สุไหงโก-ลก 20-30 มีนาคม 2563  

 

 

 

 

 

 

. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

โดยขอใช้แผนงบประมาณ: บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดน  ภาคใต้  งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 2000204019700002 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันการศึกษาปอเนาะ จำนวน 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

๗.๑ ค่าวัสดุ

๗.๑.๑ ค่าวัสดุ                                            = 10,300 บาท

7.1.2 ค่าป้ายโครงการ                                     500 บาท

รวมเป็นเงิน                10,800-บาท                                                                     หมายเหตุ (ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง)

.  แผนการใช้งบประมาณ ระบุแผนการใช้งบประมาณตามกิจกรรมโดยจำแนกเป็นรายไตรมาส

 

 

กิจกรรม

ไตรมาส ๑

(ต.ค๖2.-ธ.ค๖2)

ไตรมาส ๒

(ม.ค ๖3.-มี.ค.๖3)

ไตรมาส ๓

(เม.ย๖3.-มิ.ย.๖3)

ไตรมาส ๔

(ก.ค.๖3-ก.ย.๖3)

๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย   ü    
๒.วางแผนการดำเนินงาน/ประสานเครือข่าย   ü    
๓.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ   ü    
๔.ดำเนินการตามโครงการ

-พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถาบันศึกษาปอเนาะ

  ü

(10,800)

   

 

๕.นิเทศติดตามผล   ü    
๖.สรุปผลและรายงานผล   ü    

 

. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ-สกุล   นางซูไฮดา มามะ หมายเลขโทรศัพท์  087-294-6818

ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม

๑๐. เครือข่าย

๑๐.๒.เทศบาลตำบลปาเสมัส

๑๐.๓.เกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก/ที่ดินอำเภอสุไหงโก-ลก

๑๐.๔.ผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

๑๑.โครงการที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๑ โครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๑.2 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ

๑๑.3 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต

 

๑๒.ผลลัพธ์

–  สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม มีสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักศึกษา

 

๑๓.ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

๑๓.๑ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)

– ร้อยละ ๑๐๐ ของสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม มีสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักศึกษา

๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)       

– ร้อยละ ๑๐๐ ของสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม มีสถานที่สนับสนุนการเรียนการสอนได้กับความต้องการของครูและนักศึกษา

๑๔.การติดตามและประเมินผลโครงการ

– แบบประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะ

 

 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้เสนอโครงการ

(  นางซูไฮดา มามะ )

ครูอาสาฯ ปอเนาะ

 

 

ลงชื่อ…………………………………………..ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอุดม  เตสะ)

ครู ชำนาญการ

 

 

ลงชื่อ…………………………………………….ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวพรภาว์ ทองแดง)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

โครงการปรับภูมิทัศน์ในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก

ณ  สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม

……………………………………………………………………………………………..

เวลา กิจกรรมที่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
20-23 มีนาคม  2563

08.00 น. – 08.30 น.

08.30 น. – 16.00 น.

 

24-27 มีนาคม 2563

08.30 น. – 08.30 น.

08.30 น.-12.00 น.

 

28-30 มีนาคม 2563

08.30 น. – 16.30 น.

 

 

-ลงทะเบียน/รายงานตัว

-ปรับพื้นที่เตรียมปลูกต้นไม้และดำเนินการปลูกต้นไม้

 

– ลงทะเบียน/รายงานตัว

– ทาสีอาคารทั้งภายนอกและภายในให้สวยงามเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

 

-จัดบอร์ดและตกแต่งห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ บรรยากาศน่าเรียนรู้

 

ครู กศน.อำเภอสุไหง

โก-ลก

 

ครู กศน.อำเภอสุไหง

โก-ลก

 

 

ครู กศน.อำเภอสุไหง

โก-ลก

 

หมายเหตุ  ตารางกำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ภาพกิจกรรม