โครงการทักษะอาชีพช่างก่อสร้างเบื้องต้น จำนวน 40

หลักสูตรช่างก่อสร้างเบื้องต้น

จำนวน  ๔๐ ชั่วโมง

กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม

ความเป็นมา

การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญมาก เพราะจะเป็นการพัฒนาประชากรของประเทศให้ มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ เป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศาสตร์ ๒๕๕๕ ภายใต้กรอบเวลา ๒ ปี ที่จะพัฒนา ๕ ศักยภาพของพื้นที่ใน ๕ กลุ่มอาชีพใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ใน ๕ ภูมิภาคหลักของโลก “รู้เขา รู้เรา เท่าทัน เพื่อแข่งขันได้ในเวทีโลก” ตลอดจนกำหนดภารกิจที่จะยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความ สามารถให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ ที่มั่นคง  โดยเน้นการบูรณาการให้สอดคล้องกับศักยภาพด้านต่างๆ มุ่งพัฒนาคนไทยให้ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำอย่างมี คุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ประชาชนมีรายได้มั่นคง มั่งคั่ง และมีงานทำอย่างยั่งยืน มีความสามารถเชิงการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ ประชาชนและประเทศชาติ.

สภาพสังคมปัจจุบันมนุษย์เราได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว  และไม่เพียงพอกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกมุมโลก  มนุษย์จึงประสบปัญหาต่างๆตามมามากมาย  โดยเฉพาะด้านการดำรงชีพและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  นอกจากจะมีการประกอบอาชีพ ยังมีสิ่งที่ถือว่าเป็นภาระหนักคืออาหารเพื่อบริโภคประจำวัน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์เราจะต้องสร้างขึ้นหรือหามาทดแทนโดยวิธีการต่างๆ เพื่อการอยู่รอด

 

หลักการของหลักสูตร

๑. เป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ที่เน้นการบูรณาการเนื้อหาสาระภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติจริง ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม

๒. เป็นหลักสูตรที่เน้นการดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย สถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

๓. เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถนำผลการเรียนรู้ไปเทียบโอนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในรายวิชาเลือกของสาระการประกอบอาชีพ

๔. เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้ศักยภาพ 5 ด้านในการประกอบอาชีพ ได้แก่ ศักยภาพด้านทรัพยากร ภูมิอากาศ ภูมิประเทศและทำเลที่ตั้ง  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต  และด้านทรัพยากร

สาระสำคัญของหลักสูตร

          1.ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพและสามารถบอกทิศทางการประกอบอาชีพช่างก่อสร้างเบื้องต้นได้ จำนวน 4 ชัวโมง

2.ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะของช่างปูนที่ดีและความปลอดภัยและผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือได้ถูกต้องกับชิ้นงาน จำนวน 32 ชัวโมง

3.ผู้เรียนคิดค่าวัสดุและกำหนดค่าบริการได้ จำนวน 2 ชัวโมง

4.ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนโครงการประกอบอาชีพได้ จำนวน 2 ชัวโมง

จุดหมาย

เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังนี้

๑.  มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว

 • ตัดสินใจประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
 • มีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ
 • มีความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะการบริหารจัดการในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีโครงการประกอบอาชีพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

มี  ๒ กลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม

๑.  ผู้ที่ไม่มีอาชีพ

๒.  ผู้ที่มีอาชีพและต้องการพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลา

จำนวน               40   ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี          10     ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ          30     ชั่วโมง

โครงสร้างหลักสูตร

ที่ เรื่อง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา การจัดกระบวนการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ
๑.ช่องทางการประกอบอาชีพ ๑.๑ ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ

๑.๒ ผู้เรียนสามารถบอกทิศทางการประกอบอาชีพช่างก่อสร้างเบื้องต้นได้

๑.๑ ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพ

๑.๒ ทิศทางการประกอบอาชีพช่างก่อสร้างได้

 

1.1   ผู้เรียนศึกษาข้อมูลจากใบความรู้

1.2     ผู้เรียนวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่สอดคล้องกับศักยภาพ 5 ด้าน

๑.๓ วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับทิศทางทางการประกอบอาชีพช่างก่อสร้าง

๑.๔ ผู้เรียนและวิทยากรร่วมกันสรุปองค์ความรู้

4

 

 

 

 

 
2 ๒. ทักษะการประกอบอาชีพ

(การผสมปูนเพื่อก่ออิฐ)(การผสมปูนเพื่องานฉาบ)

 

 

 

๒.๑ ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะของช่างปูนที่ดีและความปลอดภัยได้

๒.๒ ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการใช้เครื่องมือได้ถูกต้องกับชิ้นงาน

๒.๓ ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือได้

๒.๔ ผู้เรียนสามารถบอกคุณสมบัติของวัสดุและบอกอัตราส่วนผสมของงานปูนได้

๒.๕ ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะในการผสมปูนเพื่อก่ออิฐ

๒.๖ ผู้เรียนสามารถสร้างแบบแปลงแบบต่างๆได้อย่างสวยงาม

 

๒.๗ ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะในการผสมปูนเพื่องานฉาบ

๒.๘ ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้แก้ไขจุดพร่องต่างๆได้อย่างเหมาะสม

๒.๑ ลักษณะของช่างปูนที่ดีและความปลอดภัย

๒.๒ แนะนำวัสดุ/อุปกรณ์/วิธีการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย  ขณะปฏิบัติงาน

– เครื่องมือส่วนกลาง

– เครื่องมือประจำช่าง

๒.๓ วิธีการดูแลรักษาเครื่องมือ

๒.๔ คุณสมบัติของวัสดุและการเก็บรักษา

-ปูนซีเมนต์, ปูนขาว ทราย อิฐ,หิน

-อัตราส่วนผสมของงานปูน

-ปูนก่อ ,ปูนฉาบ, คอนกรีต

๒.๕ วิธีการผสมปูนเพื่อการก่ออิฐ

๒.๖ การสร้างแบบแปลงตามที่

ต้องการ

 

 

๒.๗ วิธีการผสมปูนเพื่อการฉาบ

๒.๘ หลักการปรับพื้นและแก้ไขจุดพร่องต่างๆ

๑.ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ลักษณะประเภทช่างปูนและความปลอดภัย”

๒.วิทยากรแนะนำวัสดุ/อุปกรณ์/และอธิบายวิธีการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

๓.วิทยากรอธิบายและสนทนาร่วมกับผู้เรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุและการเก็บรักษา

๔.วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนเกี่ยวกับอัตราส่วนผสมของงานปูน

๕.วิทยากรประเมินผลการจัดกิจกรรม

๑.ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง วิธีการก่ออิฐแบบต่าง ๆ

๒.วิทยากรสาธิตเกี่ยวกับการก่ออิฐแบบต่างๆ

๓. วิทยากรอธิบายการสร้างแบบแปลงแบบต่าง ๆ

๔.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการก่ออิฐแบบต่าง ๆ

๕.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการสร้างแบบแปลงต่างๆ

๖.วิทยากรประเมินผลการก่ออิฐแบบต่างๆ

และการสร้างแบบแปลงต่าง ๆ ของผู้เรียน

๑.ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่องการฉาบปูน

๒.วิทยากรอธิบายเกี่ยวกับการผสมปูนเพื่อการฉาบ  สาธิตวิธีการฉาบปูน

๓.ผู้เรียนปฏิบัติการการผสมปูนและลงมือปฏิบัติฉาบปูน

๔.วิทยากรอธิบายหลักการปรับพื้น  และแก้ไขจุดพร่องต่างๆได้อย่างเหมาะสม

๕.ผู้เรียนปฏิบัติและแก้ไขจุดพร่องต่างๆได้อย่างเหมาะสม

๖.วิทยากรประเมินการผสมปูนและลงมือปฏิบัติฉาบปูนของผู้เรียน

4 28
3

 

 

 

๓.การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ ๓.๑ ผู้เรียนคิดค่าวัสดุและกำหนดค่าบริการได้

 

-การคำนวณวัสดุที่ใช้

-การหาแหล่งวัสดุและราคา

-การคิดค่าแรงงาน

๑.ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่องการบริหารจัดการและการตลาด

๒.วิทยากรอธิบายการคำนวณวัสดุที่ใช้ การหาแหล่งวัสดุและราคา การคิดค่าแรงงาน

 

4 ๔.โครงการประกอบอาชีพ

 

๔.๑ ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนโครงการประกอบอาชีพได้

 

 

๔.๑ ความสำคัญของโครงการประกอบอาชีพ

๔.๒ ประโยชน์ของโครงการประกอบอาชีพ

๔.๓ องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ

๔.๔ การเขียนโครงการ

๔.๕ การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการ

 

๔.๑ วิทยากรอธิบายความสำคัญ ประโยชน์และองค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพได้

๔.๓ วิทยากรอธิบายแนวทางการเขียนโครงการและให้ผู้เรียนศึกษาจากใบความรู้

๔.๒ ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ

๔.๓ ผู้เรียนและวิทยากรร่วมกันประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 10 30

 

สื่อการเรียนรู้

 • เอกสาร/ใบความรู้
 • แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/วิทยากร

การวัดผลประเมินผล

 • ประเมินความรู้ภาคทฤษฎีระหว่างเรียนและจบหลักสูตร ร้อยละ   ๒๐
 • ประเมินทักษะปฏิบัติ ร้อยละ ๔๐
 • ประเมินพฤติกรรม ร้อยละ  ๔0

เกณฑ์การจบหลักสูตร

 • มีเวลาเรียนและฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
 • มีผลการประเมินผ่านตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

เอกสารหลักฐานการศึกษาที่จะได้รับหลังจากจบหลักสูตร

 • หลักฐานการประเมินผล
 • หลักฐานคุมวุฒิบัตร
 • วุฒิบัตร ออกโดยสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรช่างก่อสร้างเบื้องต้น

จำนวน  40  ชั่วโมง    ระยะเวลา  12  วัน   ระหว่างวันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   ถึง วันที่  27 กรกฎาคม  พ.ศ.2563

ชื่อวิทยากรนายอัสฮาร์ อาลี 09.00 น. – 12.00 น.  สถานที่ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

ครั้ง

ที่

วัน เดือน ปี ชั่วโมง เรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วิธีการวัด/ประเมินผลการเรียน เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
ตนเอง วิทยากรสอน ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ ระดมพลังสมอง/อภิปรายกลุ่ม
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

12 กรกฎาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 กรกฎาคม    2563

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ช่องทางการประกอบ 1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความเป็นไปในการประกอบอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผู้เรียนสามารถทิศทางการประกอบอาชีพช่างก่อสร้างเบื้องต้น

 

1.1 ความเป็นไปได้ในการประกอบอาชีพและความสำคัญและประโยชน์ของช่างก่อสร้างเบื้องต้นทั้งในและนอกอาคาร

1.2 วิเคราะห์ตนเองในการประกอบอาชีพช่างปูน และคุณธรรม จริยธรรมสำหรับอาชีพช่างก่อสร้าง

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการงานปูน

2.1 งานแต่ละชนิด

1) การก่ออิฐ

2) การฉาบปูน

3) การเทพื้น

1) กาวซีเมนต์สำหรับการฉาบปูน

2) ปูนสำเร็จรูป

3) ปูนทรายผสมเอง

2.3 ประเภทของเครื่องมือที่ใช้งานปูน และวิธีใช้

2.4 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

ü

 

ü

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

ü

   

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

ü

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

-ทักทาย ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาชีพประเภทช่างที่ตลาดต้องการ

ขั้นจัดกิจกรรม

1. ผู้เรียนศึกษาสื่อเอกสาร ใบความรู้ สื่ออินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับความสำคัญ ประโยชน์ ความรู้เบื้องต้น คุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับช่างก่อสร้างแล้วสรุปผลใบงาน

2. ผู้เรียนสอบถาม สัมภาษณ์ พูดคุยกับช่างปูน เกี่ยวกับอาชีพช่างปูน แล้วสรุปข้อมูล นำเสนอ

3. นำข้อมูลจากการศึกษาสื่อ และจากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์ตนเอง เพื่อตัดสินใจประกอบอาชีพ

4. นำผลการวิเคราะห์มาแลกเปลี่ยนกับผู้รู้ เพื่อนในกลุ่มและวิทยากร

5. สรุปช่องทางการประกอบอาชีพและตัดสินใจของตนเอง

ขั้นสรุปและนำไปใช้

 

๒.วิทยากรและผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาแนวทาง การตัดสินใจเพื่อประกอบอาชีพ

-ใบความรู้

-เอกสารจากอินเตอร์

เน็ต

-สื่อบุคคล

1.พฤติกรรมการมีส่วนร่วม

2.การตอบคำถาม

3.การนำเสนอ

-ใบงาน

-แบบประเมินคุณธรรมรายบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรช่างก่อสร้างเบื้องต้น

จำนวน  40  ชั่วโมง    ระยะเวลา  12  วัน   ระหว่างวันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   ถึง วันที่  27 กรกฎาคม  พ.ศ.2563

ชื่อวิทยากรนายอัสฮาร์ อาลี 09.00 น. – 12.00 น.  สถานที่ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

ครั้ง

ที่

วัน เดือน ปี ชั่วโมง เรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วิธีการวัด/ประเมินผลการเรียน เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
ตนเอง วิทยากรสอน ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ ระดมพลังสมอง/อภิปรายกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 กรกฎาคม 2563

 

15กรกฎาคม

2563

 

 

16 กรกฎาคม 2563

3

 

 

 

3

 

 

 

 

3

2.ทักษะการประกอบอาชีพ

 

1. ผู้เรียนสามรถทราบถึงลักษณะช่างปูนที่ดีและความปลอดภัย

1. ผู้เรียนสามรถรู้วิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

 

2 ผู้เรียนสามารถรู้วิธีการดูแลเก็บรักษาเครื่องมือถูกต้อง

1. คุณลักษณะช่างปูนที่ดีและความปลอดภัยการใช้งานแต่ละประเภท

1. ลักษณะวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย

 

1.รู้วิธีการดูแลเก็บรักษาเครื่องมือถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

-ทบทวนความรู้เดิมจากผู้เรียนที่มีประสบการณ์ด้านช่างเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขั้นจัดกิจกรรม

1. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับประเภทของงานปูน

2วิธีการเก็บรักษาเครื่องมือที่ถูกวิธี

และสัมภาษณ์/สนทนากับผู้ประกอบ

3. ผู้เรียนชมการสาธิตของวิทยากรพร้อมสัมภาษณ์ขั้นตอนและวิธีการเก็บรักษา

 

-ใบความรู้

-สื่อสิ่งพิมพ์

-วัสดุฝึก

-สื่อบุคคล

1.พฤติกรรมการมีส่วนร่วม

2.การตอบคำถาม

3.การนำเสนอ

4.ตรวจผลงาน

 

 

-ใบงาน

-แบบประเมินคุณธรรมรายบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรช่างก่อสร้างเบื้องต้น

จำนวน  40  ชั่วโมง    ระยะเวลา  12  วัน   ระหว่างวันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   ถึง วันที่  27 กรกฎาคม  พ.ศ.2563

ชื่อวิทยากรนายอัสฮาร์ อาลี 09.00 น. – 12.00 น.  สถานที่ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

ครั้ง

ที่

วัน เดือน ปี ชั่วโมง เรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วิธีการวัด/ประเมินผลการเรียน เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
ตนเอง วิทยากรสอน ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ ระดมพลังสมอง/อภิปรายกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 กรกฎาคม

2563

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

2.ทักษะการประกอบอาชีพ

 

1. ผู้เรียนสามารถทราบคุณสมบัติของวัสดุและการเก็บรักษาแต่ละประเภทได้

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คุณสมบัติของวัสดุและการเก็บรักษาของแต่ละประเภท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

-ทบทวนความรู้เดิมจากผู้เรียนที่มีประสบการณ์ด้านช่างเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขั้นจัดกิจกรรม

1. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับประเภทของงานปูน วิธีการก่ออิฐที่ถูกวิธี

2. ผู้เรียนศึกษาดูงานและสัมภาษณ์/สนทนากับผู้ประกอบ

3. ผู้เรียนชมการสาธิตของวิทยากรพร้อมสัมภาษณ์ขั้นตอนและวิธีการก่ออิฐ/ประสาน

4. ผู้เรียนฝึกก่ออิฐ/ประสานในรูปแบบต่างๆ และฝึกเก็บรายละเอียดของงานตามใบงานจนชำนาญ

-ใบความรู้

-สื่อสิ่งพิมพ์

-วัสดุฝึก

-สื่อบุคคล

1.พฤติกรรมการมีส่วนร่วม

2.การตอบคำถาม

3.การนำเสนอ

4.ตรวจผลงาน

 

 

-ใบงาน

-แบบประเมินคุณธรรมรายบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรช่างก่อสร้างเบื้องต้น

จำนวน  4  ชั่วโมง    ระยะเวลา  12  วัน   ระหว่างวันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   ถึง วันที่  27 กรกฎาคม  พ.ศ.2563

ชื่อวิทยากรนายอัสฮาร์ อาลี 09.00 น. – 12.00 น.  สถานที่ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

ครั้ง

ที่

วัน เดือน ปี ชั่วโมง เรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วิธีการวัด/ประเมินผลการเรียน เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
ตนเอง วิทยากรสอน ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ ระดมพลังสมอง/อภิปรายกลุ่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 กรกฎาคม 2560

 

 

 

 

20 กรกฎาคม 2563

 

 

 

21 กรกฎาคม 2563

3

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

2.ทักษะการประกอบอาชีพ

 

1. ผู้เรียนสามรถทราบอัตราส่วนการผสมปูนในการใช้งานแต่ละประเภทได้

1. ผู้เรียนสามรถการปรับพื้นที่ และเทพื้นให้ได้ระดับถูกต้อง

2 ผู้เรียนสามรถก่ออิฐในรูปแบบประสาน

 

 

 

 

1. อัตราส่วนผสมทราย/หิน/ปูน ในการใช้งานแต่ละประเภท

 

1. วิธีการปรับพื้นก่อนเทปูน

2.วิธีการเทพื้นคอนกรีตและการปรับระดับให้อยู่ในระดับเดียวกัน

 

วิธีการก่ออิฐในรูปแบบการประสานก้อนอิฐสลับระหว่าง๒ก้อนบนและล่าง

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

ü

 

 

 

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

-ทบทวนความรู้เดิมจากผู้เรียนที่มีประสบการณ์ด้านช่างเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขั้นจัดกิจกรรม

1. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับประเภทของงานปูน วิธีการก่ออิฐที่ถูกวิธี

2. ผู้เรียนศึกษาดูงานและสัมภาษณ์/สนทนากับผู้ประกอบ

3. ผู้เรียนชมการสาธิตของวิทยากรพร้อมสัมภาษณ์ขั้นตอนและวิธีการก่ออิฐ/ประสาน

4. ผู้เรียนฝึกก่ออิฐ/ประสานในรูปแบบต่างๆ และฝึกเก็บรายละเอียดของงานตามใบงานจนชำนาญ

-ใบความรู้

-สื่อสิ่งพิมพ์

-วัสดุฝึก

-สื่อบุคคล

1.พฤติกรรมการมีส่วนร่วม

2.การตอบคำถาม

3.การนำเสนอ

4.ตรวจผลงาน

 

 

-ใบงาน

-แบบประเมินคุณธรรมรายบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรช่างก่อสร้างเบื้องต้น

จำนวน  40 ชั่วโมง    ระยะเวลา  12  วัน   ระหว่างวันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   ถึง วันที่  27 กรกฎาคม  พ.ศ.2563

ชื่อวิทยากรนายอัสฮาร์ อาลี 09.00 น. – 12.00 น.  สถานที่ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

ครั้ง

ที่

วัน เดือน ปี ชั่วโมง เรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วิธีการวัด/ประเมินผลการเรียน เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
ตนเอง วิทยากรสอน ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ ระดมพลังสมอง/อภิปรายกลุ่ม
๑๐

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

22 กรกฎาคม 2563

 

 

 

 

 

23 กรกฎาคม 2563

 

 

 

 

 

 

25 กรกฎาคม 2560

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

2.ทักษะการประกอบอาชีพ

 

1. ผู้เรียนสามรถทราบวิธีการก่ออิฐในแนวตั้งได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

2 ผู้เรียนสามรถรู้วิธีการก่ออิฐในแนวนอนได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

1. วิธีการก่ออิฐในแนวตั้งและได้ระดับความเป็นพื้นเดียวกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

1. วิธีการก่ออิฐในแนวนอนและได้ระดับความเป็นพื้นเดียวกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

วิธีการฉาบปูนเรียบได้อย่างถูกวิธีและเหมาะสม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

-ทบทวนความรู้เดิมจากผู้เรียนที่มีประสบการณ์ด้านช่างเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขั้นจัดกิจกรรม

1. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับประเภทของงานปูน วิธีการก่ออิฐที่ถูกวิธี

2. ผู้เรียนศึกษาดูงานและสัมภาษณ์/สนทนากับผู้ประกอบ

3. ผู้เรียนชมการสาธิตของวิทยากรพร้อมสัมภาษณ์ขั้นตอนและวิธีการฉาบปูน/ประสาน

4. ผู้เรียนฝึกฉาบปูน/ประสานในรูปแบบต่างๆ และฝึกเก็บรายละเอียดของงานตามใบงานจนชำนาญ

-ใบความรู้

-สื่อสิ่งพิมพ์

-วัสดุฝึก

-สื่อบุคคล

1.พฤติกรรมการมีส่วนร่วม

2.การตอบคำถาม

3.การนำเสนอ

4.ตรวจผลงาน

 

 

-ใบงาน

-แบบประเมินคุณธรรมรายบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรช่างก่อสร้างเบื้องต้น

จำนวน  40  ชั่วโมง    ระยะเวลา  12  วัน   ระหว่างวันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   ถึง วันที่  27 กรกฎาคม  พ.ศ.2563

ชื่อวิทยากรนายอัสฮาร์ อาลี 09.00 น. – 12.00 น.  สถานที่ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

ครั้ง

ที่

วัน เดือน ปี ชั่วโมง เรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วิธีการวัด/ประเมินผลการเรียน เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
ตนเอง วิทยากรสอน ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ ระดมพลังสมอง/อภิปรายกลุ่ม
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 กรกฎาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.การบริหารจัดการอาชีพช่างก่อสร้างเบื้องต้น(ช่างปูน)

 

1. คำนวณพื้นที่และราคาค่าแรง ค่าวัสดุ ปูพื้น ปูฝาผนัง และปูกระเบื้องดินเผาได้

2. หาลูกค้าและประชาสัมพันธ์งานปูกระเบื้องได้

3. อธิบายมาตรฐานของการบริการปูกระเบื้องได

4. เจรจาต่อรองราคากับลูกค้าได้อย่างราบรื่นและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

5. สรุป

 

1. การคำนวณพื้นที่และการคำนวณราคา

1) การคำนวณพื้นที่และการคำนวณราคาในการก่ออิฐแนวตั้ง

2) การคำนวณพื้นที่และการคำนวณราคาในการเทพื้น

3) การคำนวณพื้นที่และการคำนวณราคาฉาบปูน

2. การประชาสัมพันธ์และการหาลูกค้า

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

-ประเด็นคำถาม มีวิธีการใดบ้างที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

ขั้นจัดกิจกรรม

1. ผู้เรียนศึกษาใบความรู้เรื่องการคำนวณพื้นที่และการคำนวณราคาค่าแรงและวัสดุ การหาลูกค้า การประชาสัมพันธ์มาตรฐานของการบริการ และการเจรจาต่อรองราคา

2. ผู้เรียนฝึกคำนวณพื้นที่ ราคาค่าแรง และวัสดุ

-ใบความรู้

 

1.พฤติกรรมการมีส่วนร่วม

2.การตอบคำถาม

3.การนำเสนอ

 

-ใบงาน

-แบบประเมินคุณธรรมรายบุคคล

 

 

 

 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักสูตรช่างก่อสร้างเบื้องต้น

จำนวน  40  ชั่วโมง    ระยะเวลา  12  วัน   ระหว่างวันที่  12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   ถึง วันที่  27 กรกฎาคม  พ.ศ.2563

ชื่อวิทยากร นายอัสฮาร์ อาลี 09.00 น. – 12.00 น.  สถานที่ สถาบันศึกษาปอเนาะดารุสลาม ม.6 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

 

ครั้ง

ที่

วัน เดือน ปี ชั่วโมง เรื่อง จุดประสงค์ เนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ วิธีการวัด/ประเมินผลการเรียน เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้
ตนเอง วิทยากรสอน ศึกษาดูงาน ฝึกปฏิบัติ ระดมพลังสมอง/อภิปรายกลุ่ม
1๔

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 กรกฎาคม 2560

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.โครงการอาชีพช่างช่างก่อสร้างเบื้องต้น (ช่างปูน)

 

1. บอกความสำคัญของโครงการอาชีพได้

2. บอกประโยชน์ของโครงการอาชีพได้

3. บอกองค์ประกอบของโครงการอาชีพได้

4. อธิบายความหมายขององค์ประกอบของโครงการอาชีพได้

5. อธิบายลักษณะการเขียนที่ดีขององค์ประกอบของโครงการอาชีพได้

6. เขียนโครงการในแต่ละองค์ประกอบให้เหมาะสมและถูกต้องได้

7. ตรวจสอบความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพได้

1. ความสำคัญของโครงการอาชีพ

2. ประโยชน์ของโครงการอาชีพการ

3. องค์ประกอบของโครงการประกอบอาชีพ

4. การเขียนโครงการอาชีพ

5. การประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

ü

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü

 

 

 

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

-ประเด็นคำถาม ผู้เรียนสามารถหาแหล่งทุนจากใดบ้าง มีวิธีการอย่างไร

ขั้นจัดกิจกรรม

1.ให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้ เรื่อง ความสำคัญของโครงการอาชีพ ประโยชน์ของโครงการอาชีพ องค์ประกอบของโครงการอาชีพ แล้วจัดกิจกรรมการสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้

2.ให้ผู้เรียนศึกษาสาระข้อมูลจากใบความรู้ เรื่อง ตัวอย่างการเขียนโครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง พร้อมจัดการอภิปราย เพื่อสรุปแนวคิดเป็นแนวทางในการเขียนโครงการอาชีพที่ดี เหมาะสม และถูกต้อง

3.ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ การเขียนโครงการอาชีพ

4. กำหนดให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการประเมินความเหมาะสมและสอดคล้องของโครงการอาชีพ

5.ให้ผู้เรียนปรับปรุงโครงการอาชีพ ให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง

6.กำหนดให้ผู้เรียนเขียนโครงการอาชีพของตนเอง เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานอาชีพ และใช้ในการดำเนินการประกอบอาชีพ

ขั้นสรุปและนำไปใช้

๑.วิทยากรและผู้เรียนร่วมกันสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้

-ตัวอย่างโครงการ

-ใบความรู้

 

1.พฤติกรรมการมีส่วนร่วม

2.การตอบคำถาม

3.การนำเสนอ

4.ตรวจผลงาน

 

 

-ใบงาน

-แบบประเมินคุณธรรมรายบุคคล

 

 

ลงชื่อ………………………………………วิทยากร

(นายอัสฮาร์ อาลี)

 ภาพกิจกรรม