จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์บริเวณภายนอก เพื่อเป็นเแปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง