1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา

โครงการจัดการศึกษาตลอกชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

กิจกรรม ๑ ปอเนาะ ๑ โครงการพัฒนา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อพัฒนาให้สถาบันศึกษาปอเนาะมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้

๒ เพื่อพัฒนาให้สถาบันศึกษาปอเนาะมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้        

  เป้าหมาย

 เชิงปริมาณ

– สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์             จำนวน  1  แห่ง

– นักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์    จำนวน  ๔๐  คน

 เชิงคุณภาพ

– สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์    มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้

วิธีดำเนินการ

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย

(คน)

พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา งบ

ประมาณ

๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทราบจำนวนและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที กศน.                 อ.สุไหงปาดี 20  คน กศน.อำเภอ

สุไหงปาดี

๓ มีนาคม ๒๕๖๓  
๒.ประชุม/วางแผนกาดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและประสานงานในการ

ดำเนินงาน

เจ้าหน้าที กศน. อำเภอสุไหงปาดี 20  คน กศน.อำเภอ สุไหงปาดี

 

๑๐ มีนาคม  ๒๕๖๓
๓.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ คน กศน.อำเภอ

สุไหงปาดี

๑๖

มีนาคม

๒๕๖๓

๔.แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานฝ่ายต่างๆ เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานฝ่ายต่างๆและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ๑ คน กศน.อำเภอ

สุไหงปาดี

๑๗

มีนาคม

๒๕๖๓

๕ดำเนินงานตามกิจกรรม

๕.๑.พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๑.เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะมีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้

๒.เพื่อให้สถาบันศึกษาปอเนาะมีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุล

อิสลาฮิดดีนีย์

๑ แห่ง สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์ ๒๔-2๗

มีนาคม

๒๕๖๓

 

๑๐,๘๐๐.-
๖.นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อติดตามผลของโครงการ สถาบันศึกษาปอเนาะ ๓ คน สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์ ๒๔-2๗

มีนาคม

๒๕๖๓

๗.สรุปและประเมินผลโครงการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการดำเนินงานแก่ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 1  คน กศน.อำเภอสุไหงปาดี ๓๐ มีนาคม

๒๕๖๓

๘ รายงานผล เพื่อรายงานผลการจัดกิกรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน กศน.อำเภอสุไหงปาดี ๒๗ มีนาคม

๒๕๖๓

 

วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ

แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 20002037c9700003 กิจกรรม ๑ ปอเนาะ ๑ โครงการพัฒนา ภายในวงเงินจำนวน 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าวัสดุในการดำเนินโครงการ    เป็นเงิน    ๑๐,๘๐๐  บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๘๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

หมายหตุ :  ทุกรายการถัวเฉลี่ยตามความเป็นจริง

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

กิจกรรม

ไตรมาส ๑

(ต.ค๖๒.-ธ.ค๖๒)

ไตรมาส ๒

(ม.ค ๖๓.-มี.ค.๖๓)

ไตรมาส ๓

(เม.ย๖๓.-มิ.ย๖๓)

ไตรมาส ๔

(ก.ค.๖๓-ก.ย.๖๓)

๑.สำรวจกลุ่มเป้าหมาย
๒.วางแผนการดำเนินงาน/ประสานเครือข่าย
๓.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔.แต่งตั้งคณะทำงาน
๕.ดำเนินการตามโครงการ

-พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ของสถาบันศึกษาปอเนาะให้เอื้อต่อการเรียนรู้

10,800.-
๖.นิเทศติดตามผล
๗.สรุปผลและประเมินผลโครงการ
๘.รายงานผลการดำเนินการ

 

 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ

–  นายสมบูรณ์      มามะ  ตำแหน่ง ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ กศน.อำเภอสุไหงปาดี

–  เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๙๘๒๗๙๙

ผลการดำเนินงาน

ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามเพศ

 

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ
หญิง
ชาย ๒๐ ๑๐๐.๐๐
รวม ๒๐ ๑๐๐.๐๐

จากตารางที่ ๑ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามเพศ ที่ตอบคำถามมากที่สุด คือเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐.๐๐ 

 

ตารางที่ ๒ แสดงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามอายุ

 

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ
ต่ำกว่า ๑๕ ปี  
๑๕ – ๓๙ ปี ๒๐ ๑๐๐.๐๐
๔๐ – ๕๙ ปี
๖๐ ปีขึ้นไป
รวม ๒๐ ๑๐๐.๐๐

 

จากตารางที่ ๒ แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างผู้เข้าร่วมโครงการจำแนกตามอายุ ที่ตอบคำถามมากที่สุด คือ ช่วงอายุ     ๑๕ – ๓๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

 

พัฒนาและปรับปรุงมุมเรียนรู้