โครงการทักษะอาชีพ

ความเป็นมาและความสำคัญ

 การจัดการศึกษาอาชีพในปัจจุบันมีความสำคัญเพราะเป็นการพัฒนาประเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคล  การส่งเสริมอาชีพจึงเกิดจากความพยายามที่จะผลักดันให้ชุมชน  ได้ใช้ศักยภาพของตนเองที่มีติดตัวมาพัฒนาทักษะอาชีพที่สามารถไปใช้ได้จริง ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน  โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนาความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคล  กลุ่มบุคคล  ด้วยความร่วมมือของผู้นำชุมชน  ครูกศน.  และผู้เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการการจัดตั้งกลุ่มอาชีพของผู้มีอาชีพ  ร่วมเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาฟื้นฟู  เศรษฐกิจชุมชน   โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  เพื่อแก้ปัญหาการว่างงาน  การทำมาหากินฝืดเคือง  ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องแสวงหาอาชีพ  หรือพัฒนาอาชีพที่ทำอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น

นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำมาหากิน  นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  และเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ สามารถพัฒนาและต่อยอดอาชีพเดิมได้

ดังนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้การพัฒนาตนเองด้านอาชีพ

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์ ที่จบหลักสูตรอาชีพระยะสั้นสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างอาชีพเสริม หารายได้เข้าครอบครัว และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้    

๒.เพื่อให้นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์ เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ  พึ่งตนเองได้ และสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้การพัฒนาตนเองด้านอาชีพ

สรุปผลการประเมิน อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ในการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ

๑. เพื่อให้นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์ ที่จบหลักสูตรอาชีพระยะสั้นสามารถนำความรู้ไปใช้ในการสร้างอาชีพเสริม หารายได้เข้าครอบครัว และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้    

๒.เพื่อให้นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์ เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ  พึ่งตนเองได้ และสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้การพัฒนาตนเองด้านอาชีพ

การก่ออิฐ และการ ฉาบปูน