1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน
๒. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ร่าง)
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภัคดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่างๆ
1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดนอื่นๆ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟ่พื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงาม มีชีวิตที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ

๓. หลักการและเหตุผล
สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นศูนย์กลางในการศึกษาหาความรู้ เป็นสถานศึกษาที่บริการการศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในชุมชนมากที่สุด เป็นกลไกสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการตลอดเวลาตลอดชีวิต โดยมีรูปแบบและการจัดเนื้อหาการศึกษาที่ตรงตามความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตของชุมชน มีการนำเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ทั้งด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และด้านพัฒนาสังคมชุมชน และทุนชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีชีวิตชีวาและยั่งยืน
ฉะนั้นนักศึกษา ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จึงคิดว่าควรจะมีการปรับปรุงพัฒนา สถาบันศึกษาปอเนาะ ให้มีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ น่าเรียนรู้ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะจัดระบบสุขาภิบาลในปอเนาะปลูกต้นไม้ให้สวยงาม ร่มรื่น จัดบอร์ด ทำเป็นข้อมูล จัดมุมเรียนรู้ ให้มีสื่อ แบบเรียนที่สมบูรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เหมาะสมกับคำกล่าวที่ว่า สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน สถาบันศึกษาปอเนาะ มีความสะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามทำให้ผู้เรียนมี
สมาธิและแรงจูงใจในการเรียนรู้ อีกทั้ง การพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะยังสามรถสร้างสมาธิในการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งยังสามรถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยียนและผู้มาติดต่อสถาบันศึกษาปอเนาะได้อีกด้วย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอและสถาบันศึกษาปอเนาะได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอนขึ้น
๔. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะให้น่าอยู่ สะอาดสวยงาม ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. เพื่อให้นักศึกษามีความรัก สามัคคีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

๕. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ พัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน จำนวน ๑ แห่ง
เชิงคุณภาพ สถาบันศึกษาปอเนาะมีความสะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ภายในห้องเรียนที่สวยงามทำให้ผู้เรียนมีสมาธิและแรงจูงใจในการเรียนรู้
๑. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน
๒. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ร่าง)
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภัคดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่างๆ
1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดนอื่นๆ
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.2 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟ่พื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงาม มีชีวิตที่ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ

๓. หลักการและเหตุผล
สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเป็นศูนย์กลางในการศึกษาหาความรู้ เป็นสถานศึกษาที่บริการการศึกษาที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในชุมชนมากที่สุด เป็นกลไกสำคัญในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการตลอดเวลาตลอดชีวิต โดยมีรูปแบบและการจัดเนื้อหาการศึกษาที่ตรงตามความสนใจของผู้เรียนและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตของชุมชน มีการนำเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ทั้งด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และด้านพัฒนาสังคมชุมชน และทุนชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีชีวิตชีวาและยั่งยืน
ฉะนั้นนักศึกษา ในสถาบันศึกษาปอเนาะ จึงคิดว่าควรจะมีการปรับปรุงพัฒนา สถาบันศึกษาปอเนาะ ให้มีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่ น่าเรียนรู้ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะจัดระบบสุขาภิบาลในปอเนาะปลูกต้นไม้ให้สวยงาม ร่มรื่น จัดบอร์ด ทำเป็นข้อมูล จัดมุมเรียนรู้ ให้มีสื่อ แบบเรียนที่สมบูรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้เหมาะสมกับคำกล่าวที่ว่า สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน สถาบันศึกษาปอเนาะ มีความสะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามทำให้ผู้เรียนมี
สมาธิและแรงจูงใจในการเรียนรู้ อีกทั้ง การพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะยังสามรถสร้างสมาธิในการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้ เป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่งด้วย พร้อมทั้งยังสามรถสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยี่ยมเยียนและผู้มาติดต่อสถาบันศึกษาปอเนาะได้อีกด้วย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอและสถาบันศึกษาปอเนาะได้เห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการพัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอนขึ้น
๔. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสภาพแวดล้อมในบริเวณสถาบันศึกษาปอเนาะให้น่าอยู่ สะอาดสวยงาม ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. เพื่อให้นักศึกษามีความรัก สามัคคีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

๕. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ พัฒนาสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน จำนวน ๑ แห่ง
เชิงคุณภาพ สถาบันศึกษาปอเนาะมีความสะอาด ร่มรื่น มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์ภายในห้องเรียนที่สวยงามทำให้ผู้เรียนมีสมาธิและแรงจูงใจในการเรียนรู้
๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวอามลีนา อูมา ตำแหน่ง ครูอาสาฯ ประจำปอเนาะดารุลฟุรกอน
เบอร์โทรศัพท์ 090-1801895