ข้อมูลสถาบันปอเนาะ

ประวัติสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถานสอนศาสนาอิสลามมาตั้งแต่เดิม ปอเนาะหมายถึงสำนักสอนศาสนาอิสลามที่มีหอพักนักเรียนอยู่ในบริเวณสำนัก ซึ่งโดยปกติจะเป็นกระท่อมเล็กๆ ทุกๆ ตำบลในสามจังหวัดภาคใต้มีปอเนาะมากกว่าหนึ่งปอเนาะสำนักสอนศาสนาอิสลามที่ให้บริการที่พักนี้มีมาตั้งแต่ยุคแรกของอิสลามเพราะนักศึกษาในอดีตจะเดินทางไกลและพักเป็นแรมปีเพื่อศึกษาเล่าเรียน เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปิดโอกาสให้ปอเนาะต่างๆ จดทะเบียนขึ้นเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้การจัดเรียนการสอนอิสลามศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่หลายรูปแบบ

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอนได้จดทะเบียนเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม  ๒๕๔๗ โดยมีโต๊ะครู/บาบอ เป็นผู้สอน โดยมีผู้รับใบอนุญาต ชื่อ นายหาซันน์  เจ๊ะหมิ

ที่ตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน ตั้งอยู่ที่ บ้านบือแนกูวะฮ หมู่ที่ ๒ ตำบลยี่งอ อำเภอ  ยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  มีพื้นที่ประมาณ  ๕  ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอยี่งอ ประมาณ  ๓  กิโลเมตร

พื้นที่ส่วนใหญ่บริเวณปอเนาะดารุลฟุรกอนเป็นที่ราบ เนื่องจากมีอาณาเขตติดกับภูเขาโดยรอบ พื้นที่ใกล้เคียงปอเนาะส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่นาและสวนยาง จึงมีสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์