ดำเนินการไลฟ์สดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน อำเภอเจาะไอร้อง

วันที่ 22 กันยายน 25

Read more

“โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Digital Literacy การใช้งานโปรแกรม สำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ (Program Office Curriculum)”

วันที่ 16-17 สิงหาคม

Read more