“โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Digital Literacy การใช้งานโปรแกรม สำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ (Program Office Curriculum)”

วันที่ 16-17 สิงหาคม

Read more