“ครู กศน.ตำบลจวบ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การสร้างแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้ Google Form “

วันที่ 6 สิงหาคม 256

Read more

“ครู กศน.ตำบลจวบ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การสร้าง E-book ออนไลน์จากไฟล์ PDF โดยใช้ Any flip “

วันที่ 6 สิงหาคม 256

Read more

“นางสาวนภิสา หะยีวาจิ ครูผู้ช่วย กศน.ตำบลจวบ เป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตรการสอนออนไลน์ผ่าน Facebook ด้วย OBS “

วันที่ 6 สิงหาคม 256

Read more