“ร่วมทำกิจกรรม 5 ส เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ”

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more