สถาบันศึกษาปอเนาะ

—-กศน.ตำบลจวบ ไม่มีสถาบันบันศึกษาปอเนาะที่อยู่ในสังกัด—-