ประวัติกศน.ตำบล

 

 

 

 

 

 

 

@ สภาพทั่วไปของกศน.ตำบลจวบ

กศน.ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้อง

 สถานที่ตั้ง

ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลจวบ  อำเภอเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๔๔๑๗๗   โทรสาร ๐๗๓- ๕๔๔๑๗๗  E – mail  juab84160@gmail.com

 สังกัด่

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอำเภอเจาะไอร้อง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ตั้ง

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลจวบ หรือ กศน.ตำบลจวบ ตั้งอยู่ที่บ้านเจาะไอร้อง  หมู่ที่ ๑ ตำบลจวบ  อำเภอเจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส  ห่างจากตัวอำเภอเจาะไอร้องประมาณ 500 เมตร

และในพื้นที่เดียวกันกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจาะไอร้อง

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลจวบ เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเจาะไอร้อง เพื่อใช้เป็นสถานที่พบกลุ่ม และบริการประชาชน  พร้อมเป็นศูนย์การเรียนตามอัธยาศัย

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลจวบ ปัจจุบันเปิดทำการให้บริการแก่นักศึกษา กศน. และประชาชนในพื้นที่ มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน กศน.ตำบลจวบ คือ นายซอบือรี  แซะเซ็ง ครูผู้ช่วย กศน.ตำบลจวบ และนายอนัส  แวสอเฮาะ ครูผู้ช่วย  กศน.ตำบลจวบ เปิดบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการพบกลุ่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 น.–16.00 น.และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา09.00น.–1ุ6.00 น. โดยมี  นายซอบือรี  แซะเซ็ง ครูผู้ช่วย กศน.ตำบลจวบและนายอนัส  แวสอเฮาะ  ครูผู้ช่วย กศน.ตำบลจวบ เป็นผู้ให้บริการ