ติดต่อเรา

            ที่ตั้ง กศน.ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง

หมู่ที่ ๑ ตำบลจวบ  อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๓-๕๔๔๑๗๗   โทรสาร ๐๗๓- ๕๔๔๑๗๗

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘๗-๓๙๐๐๗๔๐ , ๐๘๔-๘๕๕๑๗๗๒    E – mail  natcha84160@gmail.com