แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลจวบ

ห้องสมุด กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑ ตำบลจวบ  อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้.