ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอศรีสาคร (คพจ.อ.) และทีมปฏิบัติการตำบล ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะกรรมการบริห

Read more

จัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ดีเด่น กศน.อำเภอศรีสาคร ในโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด 2565

จัดแสดงนิทรรศการผลิต

Read more

จัดสถานที่เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ดีเด่น กศน.อำเภอศรีสาคร ในโครงการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด 2565

จัดสถานที่เพื่อแสดงผ

Read more