มอบใบงาน ในรูปแบบ on hand กับนักศึกษา กศน.ตำบลเชิงคีรี เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

มอบใบงาน ในรูปแบบ on

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (MOU) ระหว่างกศน.ตำบลเชิงคีรี กับภาคีเครือข่าย

ลงนามบันทึกข้อตกลงคว

Read more